cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Activity

მიწას პატრონი უნდა.

by tiniko kyblahvili — last modified 2011-01-09 03:42 Share

1.გაკვეთილის თემა
მიწას პატრონი უნდა
2.სწავლების საფეხური და კლასი
 დაწყებითი. მე-3 კლასი
3.ინტეგრირებული საგნები , მასწავლებლის სახელი დ გვარი
 ქარტული ,
თინათინ კუბლაშვილი , ბუნება ,
მაია  წიფორიძე ,
ინგლისური მარინა ჩაჩხიანი
4.მოსწავლეთა რაოდენობა
 17
5.განსაკუთრებული მიდგომების საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა და პროფილი
 -------------------
6.გაკვეთილის სასწავლო მიზნები
სასწავლო მიზანი იყო მოსწავლეების  მიერ მოპოვებული ინფორმაიის და წაკიტხუის გაანალიზება-შეფასება,საკუთარი აზრის გამოთქმა  პრობლემის ირგვლივ, კომუნიკაციური , მხატვრული კიტვხვის და ასოციაციური უნარის გამომუსჰავება .ტვალსაჩინოთ საგანთა შორის ურთიერთკავშირის დამყარება
7.ეროვნული სასწავლო გემით განსაზღვრული მისაღწევი შედეგი და ინდიკატორები
მოსწავლე ისმენს  ლიტერატურულ ტესტებს, იგებს და გადმოცემს მათ შინაარსს. სათაურის მიხედვით გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შესაძლო შინაარსის შესახებ . ასახელებს მოსმენილ ტექსტში ასახულ ფაქტებს და ახასიათებს საგნებს . მოსწავლე ძირითადად იყენებს  ძირითად ენობრივ გრამატიკულ საშუალებებს . სასაუბრო თემებისტვის იყენებს სპეციალურ ლექსიკას .სიტყვათა შესაკავშირებლად გააზრებულად იყენებს კავშირებს  . მოსწავლე გამოხატავს  ლიტერატურული ტექსტის მიმართ  საკუთარ დამოკიდებულებებს . გამოხატავს წაკიტხული ტექსტით აღძრულ ემოციებს , განცდებს , ასახელებს ნაწარმოების  გმირების მოქმედებისა მოტივს და აფასებს მათ საქციელს . ასახელებს საყვარელ პესრსონაჟს და ხსნის საკუთარ არჩევანს
8 .თანამიმდევრობა  (აქტივობა და დრო)
1.საორგაიზაციო საკითხი  - 1 წუთი
2. ფრონტალური გამოკიტხვა - 25 წუთი
3.ფიზკულტურული შესვენება - 1 წუთი
4.ტექსტის წაკიტხვა - 4 წუთი
5.საკუთარი მოსაზრების გამოტქმა ტექსტის ირგვლივ  - 5 წუთი
6. კროსვორდი განმტკიცების მიზნით - 2 წუთი
7.შეფასწება - 2 წუთი

გაკვეთილი დავიწყეთ ლოცვით და ჩამოვაყალიბეთ გაკვეთილის თემა .
ბავშვებმა გაიხსერნეს ის ენა , რომელზეც  ვსაუბრობთ , ის ხალხი ვინც ქატთულ ენაზე საუბრობს და ადგილი სადაც ქარტველები ცხოვრობენ და ჩამოაყალიბეს ყველა იმ სოფელს და ქალაქს და იმ მიწა-წყალს Sადცა ქარტველები ცხოვრობენ საქართველო ჰქვია, მაშასადამე ყველა ქარტველისთვის საქარტველოს მიწა არის მშობლიური
მოსწავლეების დახმარებით შევავსეთ  გონებრივი იერიშის რუკა ასთან ასოცირდება სიტყვა მიწა.ბავშვებმა განსაზღვრეს სიტყვა მიწა აოსცორდება მშობლიურთან,  უცხო მიწა უნაყოფო და ნაყოფიერ მიწასთან როგორ გესმით როდის არის მიწა მშობლიური ? ბავშვებმა უპასუხეს , რომ მიწას მშობლიუირი ჰქვია სადაც ადამიანი იბადება , იზრდება  და სიცოცხლის გარკვეულ წლებს ატარებს.
მოსწავლეებმა მშობლიუყრი მიწის შესახებ გაიხსენეს რაფიელ ერისთავის , დუტუ მეგრელის, გალაქტიონ ტაბიძის და სხვათა ლექსები. ბავშვებმა შეძლეს    გამოთქმული აზრების განზოგადება და ჩამოაყალიბეს თავისი აზრი თუ რას თვლიდნენ მშობლიურ მიწად პედაგოგომა წაიკითხა ცნობილი ქარტველი მწერლების  გამონათქვამები მშობლიური მიწის შესახებ.კერძოდ კ. გამსახურდია , ი . ჭავჭავაძე და სხვები .
მოსწავლეებს   მიცემული ექნათ დავალება გაერკვიათ ჩამოთვლილი სუტყვებიდან რომელი არღვევდა კანონზომიერებას.
თბილისი ,ქუტაისი , ბათუმი იმერეთი. ამ დავალებამ შესაძლებელი გახადა საუბარი საქართველოს კუთხეების შესახებ გაგრძელებულიყო.კუთხეებზე საუბრისას გამახვილებული იქნა ყურადღება საქარტველოს იმ მხარეების შესახებ , რომელიც ამჟამად მოწყვეტილია დედა სამშობლოს და სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიად ითვლება .
ამის შემდეგ გაგრძელდა გონებრივი იერიშის რუკის შემდგომი გამნხილვა, მოსცავლეებმა განმარტეს თუ როგორ ესმოდათ ტერმინი „უცხო მიწა„  
მოსწავლეებმა გაიხსენეს ის სახელოვანი ადამიანები , რომლებმაც ცხოვრების ბოლო წლები ჩვენი სამშობლოდან შორს გაატარეს , ისაუბრეს სულხან-საბა ორბელიანის , დავით გურამიშვილის და რეზო თაბუკაშვილის შესახებ , აღნიშნეს მათი გამსახურება სამშობლოს წინაშე.
საგაკვეთილო პროცესში უცხო ენების პედაგოგის ჩართვა შესაჩლებელი გახადა მოსწავლეებს გაეხსენებინათ ცნობილი უცხო მოღვაწეები , რომლებმაც უდიდესი როლი ითამაშეს ,რომ ქარტული კულტურა უცხოეთში დაემკვიდრებინათ კერძოდ მათ გაიხსენეს მარჯორი და ოლივერ უორდროპები რომლებმაც უდიდესი სიზუსტით თარგმნეს რუსთაველის „ვეფხისყაოსანი„ ინგლისურ ენაზე .
მოსწავლეების მიერ აღნიშნული იქნა ისიც  , რომ დღეს საქართველოდან ბევრიო ადამიანი მიდის სასღვარგარეთ სამუშაოდ, მათ გამოთქვეს თავიანთი მოზაზრებები უცხოეთში მცხოვრებ ქართველების განცდებზე , დაუკავშირეს ეს  თანამედოვე პრობლემებს , მასწავლებლის თცოვნოთ ბავშვებმა გაიხსენეს ანდაზები , რომლებიც გამოხატავდნენ უცხო მიწაზე  მცხოვრებ  ქართველების განცდებზე  მაგალითად “უცხო ქვეყანაში გაზაფხულიც კი არ არის სასიმამოვნო “.
კვლავ დავუბრუნდით გონებრიბვი  იერიშის რუკას საგაკვეთილო პროცესში ერლვება ბუნების პედაგოგი . ბავპვები გამოთქვამენ აზრს
თუ როგორ ესმით ტერმინი უნაყოფო და ნაყოფიერი მიწა. ჩამოაყალიბეს , თუ რა განსაზღვრავს მიის ნაყოფიერებას და უნაყოფობას კიტხვებისა  და პასუხების საფუძველზე მასწავლებელმ აშეძლო მოსწავლეები მიეყვნა დასკვნამდე , რომ “მიწა ჩვენი მარჩენალია “
ემდეგ გაკეთდა გაკჯვეთილზე ფისკულტურული წუთი
თემასთან დაკავშირებით მოსწავლეებმა წაიკითხეს ქარტული ხალხური ზღაპარი “მიწას პარონი უნდა “ გააზრების მიზნით გავაკეთეთ ტექსტის ანალიზი კითხვების საშუალებით
მას შემდეგ რაც დასმული იქნა რამოდენიმე საკვანძო შეკითხვა , მოსწავლეებმა გამოტქვეს დაკუთარი აზრი თემის ირგვლივ, რპმ მიწას პატრონი უნდა, რომ ყველამ უნდა უპატრონოს დედამიწას თავიანთი შესაძლებლოვბების ფარგლებში .
გამზოგადებისა და შეჯამების მიზნით შევსებული იქნა კროსვორდი .       
9.შეფასება
 


გაკვეთილის ბოლოს მოხვდა მოსწავლეების განმავითარებელი შეფასება . გათვალისწინებული იქნა შემდეგი კრიტერიუმები  ;  დავალების შესრულება , გაკვეთილზე ჩართულობა და ორგანიზებულობა

10.საკლასო მენეჯმენტი / საგანმანათლებლო რესურსები
ძირითადა გამოყენებული იქნა სახელმძღვანელოები ; იაკობ გოგებაშვილის საგანძური , ენციკლოპედია და საკლასო სახელმძღვანელო .


http://lemill.net


დავალება, lesson plan


Georgian

Creative Commons License